Metal gapakly boş aýna şem bankalary

Gysga düşündiriş:

Metal gapakly boş aýna şem bankalary

1, Şem bankalarymyzyň hemmesi güýçli we ýokary hilli we ýokary ak reňkli aýnadan ýasalýar, bu önümleriňize goşmaça kaşaňlyk we ajaýyplyk goşar.

2, Bu çüýşeleriň hemmesi galyndy bolup, asyl nusgasydyr.

3, Ölçegi 50ml-den 250ml-e çenli bolar.Reňkler açyk, gök, gök, gara, reňkli ýa-da özleşdirilişi ýaly açyk bolar.

4, Alýumin gapagy / metal gapagy bu banka gabat gelip biler.

5, Bäsdeşlik bahasy bilen has hünärli we ünsli üpjün ediji hyzmatlary hödürläň.

 


 • MOQ:

  1000 sany

 • Gapjyk:

  Adaty eksport karton / palet

 • FOB bahasy:

  ABŞ-nyň 0.05-ABŞ dollary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ban-ner1

Gysga düşündiriş

Aýratynlyk

Material: Qualityokary hilli aýna
Reňk: Arassa, Amber, Gök, Mat, Aýaz
Gaplamak: Şahsy guty / Standart Howpsuzlyk Eksport Kartonlary / Paletler
Faceerüsti bejermek: Reňk bahasy / Ekrany çap etmek, Gyzgyn möhürlemek, ýalyn örtmek, Aýaz
Ulanylyşy: öý bezegi
OEM & ODM: özleşdirmek mümkin
Logotip Çap etmek: logotipiňizi çap etmek mümkin
MOQ: 1000 sany
Töleg möhleti:  L / C, T / T, / P, D / A, PAYPAL, Günbatar Bileleşik, PUL GRAMASY
Şeýle hem, aýlyk beýannama töleg hyzmatlaryny berip bileris.
Nusgalaryň wagty:  7 ~ 10 Iş güni - Logotipiňizi sazlamak isleseňiz.
1 gün - salgylanmak üçin bar bolan nusgalarymyz üçin.

 

 • Aýna çüýşäniň işini arassala:
 • 1. Goşundylar: taýýarlanan materiallara laýyklykda çig maly ölçäň: kwars gumy, hek daşy, feldspar, gazlandyrylan kül, bor kislotasy we ş.m. we blenderde deň derejede garmaly.
 • 2. Eremek: taýýarlanan material 1600 ℃ Selsiýada birmeňzeş, köpürjiksiz aýnanyň suwuklygyny emele getirmek üçin peçde gyzdyrylýar.
 • 3. Formasiýa: bu sowadyş prosesi. Aýna ilki ýelimli suwuklykdan plastmassa, soň bolsa gaty berk ýagdaýa üýtgeýär.
 • 4. Sowatmak: aýna çüýşäniň ýaňy emele gelende temperaturasy gaty ýokary, el bilen degmezden ozal sowatmak üçin haýal ýanma prosesi gerek.
 • 5. Barlaň: her aýna çüýşäni çatryklar, köpürjikler, hapalar, aşaky bölekler we ş.m. ýaly kemçilikleriň ýokdugyny anyklamak üçin inspektor barlamaly.
 • 6.Gaplamak: müşderiniň isleglerine görä gaplamak üçin kartonlary ýa-da paletleri ulanyň.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

 • Aýna çüýşeleriň aýratynlyklary:
 • 1. Zäherli we tagamsyz;aç-açan, owadan, oňat päsgelçilik häsiýetleri, howa geçirijiligi, bol çig mal, arzan bahalar we gaýtalanyp bolýar.
 • 2. Arassalanmagyň ýylylyga çydamly, basyşa çydamly artykmaçlyklaryna eýe bolmak, ýokary temperaturaly sterilizasiýa bolup biler.
 • 3. Möhürli ýagtylyk geçirijisi bilen çyglylyga ýokary duýgur önümleri uzak wagtlap saklap biler.
 • 4. Iň oňat mum saklaýjy, öý bezegi,we ş.m.

 

 • Aýna gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy :
 • 1. Spreý boýag: aç-açan, mat, aç-açan, ýalpyldawuk, köp reňkli, metallaşdyrylan merjen we metal çyra ýaly dürli görnüşleri üpjün ediň.
 • 2. Aýna çüýşelere atlary we nagyşlary goşmak üçin çap etmek.Palto (spreý) lak bilen çalyň.Bu bejergiden soň aýna çüýşe doly ýa-da bölekleýin sepilýär.Soňra aýna çüýşäni guradyjy ojakda goýuň we 650 ° -da bişirmeli.
 • 3. Doňdurma: (Kislotany bejermek) Aýna çüýşäniň kislotaly hammamda doňmagy.
 • 4.Hot möhürleme: aýna çüýşäniň adynyň nyşanyny ýa-da nagşyny goýuň.
 • 5.Sandblasting: Aýna çüýşe bölegine mat täsirini berýän at ýa-da şekil.

ÖNÜMLER

1627916398638
H9794738d0cbf47afa72f493b780ed7d0z
1630505442515
1627916761431
H19873ddc375d4264bc6f4b84186a5981f
Hc168ee0496ab4910a644d6dbaed44b371
H03c567855fab43a5ac8a97a4e84e166fd
H0304eb2bdb834745a4c782f1abc882989
Hd89bee1207ad4ee5a41f373e15610d77f
Had366016d9fd449c978384532e4e536af

GURBAN GÖRNÜŞLER

Gaplamak hakda

 

Aýna önümleri üçin , gaplamak, geçirmekde örän möhümdir thousands müňlerçe sargytlary dünýä iberdik the gaplamak usulyny kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.

If siziň öz markaňyz bar , biz size bellik edip bileris ýa-da islegiňize görä bukjany özleşdirip bileris!

Dürli ululykdaky bankalar üçin köpük ýasadyk each we her bankany ony tygşytlamak üçin deşikde goýduk customers müşderilerimiziň ýazan synlaryny görüp bilersiňiz really hakykatdanam gaty tygşytly. We täze satyn alyjy bolsaňyz , alyň gaplamak usulyny göz öňünde tutuň 1-2 1-2 aý garaşanyňyzdan soň bir guty döwülen banka almak islemeýärsiňiz öýdýärin.

H38fbd66082fb406984654876993c486fP
Hd89bee1207ad4ee5a41f373e15610d77f

ÇYKMAK

Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Aýna çüýşeler başlangyç, size gabat gelýän gapaklary we şahsy galyndy, reňk örtügi we logotip çap etmek ýaly çuňňur gaýtadan işlemegi hödürläp bileris.

555
Hc168ee0496ab4910a644d6dbaed44b371
Sorag-jogap
1, MOQ näme?
Bir stocka harytlarynda , MOQ 500pc. Customöriteleşdirilen MOQ üçin 5000 pc small Biz kiçi sargyt ýa-da birinji sargyt kabul edýäris).


2, gaplamagyň usuly näme?
aýna banka?
Ol näzik bolansoň, üstaşyr tranzitde zeper ýetmezligi üçin köpürjik paketini gapladyk ýa-da islegiňize görä gaplap bileris!

3, Harytlary meniň gapyma iberip bilersiňizmi?
Hawa, gapydan gapy hyzmaty elýeterli, bu samll sargytlary we nusga sargytlary üçin.Elbetde gapydan-gapy birneme gymmat.Şonuň üçin elmydama iberiş bahasyny tygşytlamak üçin müşderilere MOQ-a görä sargyt etmegi maslahat berýäris ..

4, gowşuryş wagtyňyz we önümçilik wagtyňyz näçe?
Adatça nusgalar üçin 7 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 7-30 gün.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň