Hususy hyzmat

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

customized

1. Özbaşdak ideýa dizaýny

Surat çekmek müşderiniň talaplary hökmünde berilýär.

Design confirmation

2.Dizaýn tassyklamasy

Dizaýna görä 3D hakyky suraty düzüň.

test

3. Synag synagy

Bahalandyrmak we tassyklamak üçin nusga berilýär.

Contract signature

4. Şertnama goly

Synagdan soň şertnamany tassyklamak.

production

5.Mass öndürmek we eltip bermek

Islendik iberiş usuly bar.

After sales service

6. Satuwdan soň hyzmat

Kepillendirilen hil gözegçiligi we satuwdan soňky hyzmat.

Çuňňur işlemek

Packokary derejeli görnüş we gaplamanyň ýokary derejeli önümleri önümleriň derejesini ýokarlandyryp, önümleriňiziň satuw mukdaryny artdyryp biler.Şeýle hem reňk, logotip ýa-da beýleki çeper eserler talap edilende gaplamak üçin çuňňur işlemek zerur bolar.Gerekli zatlaryň hemmesini, meselem, nagyşly, nagyşly, galyndy reňk, reňk örtügi, aýazly, ýelimleýji stiker, ýüpek ekranly çap etmek, dekal çap etmek, gyzgyn möhürlemek, ýylylyk geçirmek, suw geçirmek, polatlamak, 3D çap etmek we ş.m. ýaly zatlary üpjün edip bileris.

Içindäki reňk

Reňk boýagy

ENGRAVING

Aýaz

STICKER

IOT GOWY GÖRNÜŞ

DEKAL

GRADIENT Reňk boýagy

Süpek ekrany çap etmek

POLYMER toýun

3D HOLE PUNCHING

ELEKTROPLATING

SUW GEÇIRMEK

ATylylyk geçiriji çap etmek

Hususy galyplar

Gaplamak hakda pikir edeniňizden soň, siziň üçin meýilnamamyz we hyzmatymyz bar.

Şahsy dizaýn ideýaňyz bar bolsa, dizaýnyňyzyň hakyky önümini görkezmek üçin 3D çyzgy hyzmatyny berip bileris.Galyp bölümimiz, dizaýn çyzgylaryňyza, hakyky nusgaňyza ýa-da suratyňyza görä şahsy galyp ýasaýar.Gözleg we gözleg bölümimiz, gaplamanyňyz barada pikir alanyňyzdan soň dizaýn we surat çekip biler.