Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: SIZ HYZMATÇYMY?

A1: hawa, ýyllyk önümçiligi 7 million bölege (80,000 tonna) aýna önümleri üçin alty setir öz içine alýan öz zawodymyz bar.we täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtük, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal, gyzgyn möhürlemek, 3d çap etmek we beýleki amallar ýaly goşmaça çuňňur işlemegi tamamlamak üçin ähli enjamlar.

2-nji sorag: SYITYASYNYZY NOWDIP EDIP BOL? AR?

A2: sargytdan öň tassyklama, köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda gaýtadan tassyklamak.Köpçülikleýin önümçiligiň her ädimi üçin berk hil gözegçiligi, hünärmen qc & qa topary iberilmezden ozal 100% qc barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere qc-nyň wizual subutnamasy berler.

3-nji sorag: Reňk çap etmek we LOGO DÖWRÜNMEK ORA-DA BAŞGA ÇYKMAK ÜÇIN EDIP BOLARMY? YZ?

A3: hawa, adatça müşderiniň islegine görä ýasaýarys.ýöriteleşdirilen önümler müşderiniň talaplaryna laýyklykda elýeterlidir.gaplamak pikiri döränsoň, siziň üçin meýilnamamyz we hyzmatymyz bar.

4-nji sorag: Käbir mysallary alyp bilerinmi?

A4: isleg boýunça baha bermek üçin mugt nusgalar bar.ýöriteleşdirilen nusgalar hem bar.

5-nji sorag: ÖNÜMLERI FORIZ ÜÇIN MOQ näme?

A5: müşderiniň talaby hökmünde.kiçi moq bar.

6-njy sorag: KARGO NOWDIP ALYP BOLAR?

A6: aksiýadaky önümler üçin size 3-5 günüň içinde berip bileris.önümleriň öndürilmegi üçin, sargydy tassyklanyňyzda önümçilik meýilnamasyna görä gowşuryş wagty takmynan 15-30 gün bolar.

7-nji sorag: GEÇIRMEK ÜÇIN CARGO BREAKAGE NOWDIP gözegçilik edýärsiňiz?

A7: ýük üçin karton, palet, paletli karton ýaly adaty eksport gaplama usullary ulanylar.zyýanyň iň pes bolmagyna gözegçilik ediler we ätiýaçlyk hökmünde käbir önümleri hödürläris.

8-nji sorag: HER SÖITYGI MESELE BOLSA, BIZI NOWDIP EDIP BOLYAN?

A8: kynçylyklaryňyzy kepillendirmek üçin hyzmatdan soň bölümimiz bar.ýük daşalmazdan ozal, salgylanma üçin surata düşeris.ýüküňizi boşadanyňyzda, ýüküň gowydygyna göz ýetiriň.döwülýän önümler bar bolsa, asyl kartondan suratlary almaga kömek ediň.ähli talaplara wagtynda we işjeň serediler.

9-njy sorag: Iň gysga wagtda bahany nädip almaly?

A9: talaplaryňyzyň jikme-jikliklerini bize habar bermegiňizi ýa-da suratyňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris, talaplaryňyza görä size laýyk elementi we takyk bahany hödürlemek peýdaly bolar.

10-njy sorag: MENIO TASLAMASYMYZY BILEN BAŞLAMAK ISLE. .RIN.Indiki näme etmeli?

A10: şu wagt boş görnüşde gözleg iberiň, göni söwda dolandyryjysyna habar iberiň ýa-da bize jaň ediň, ähli satyn alyş taslamaňyz üçin her ädimiňize üns bereris we kömek ederis.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?