Lid we guty bilen ekologiýa taýdan arassa boş tegelek kaşaň aýna şem gap

Gysga düşündiriş:

1) ATylylyk çydamly - Bu bankalar ýokary temperaturanyň bolmagy bilen döwülmez ýa-da şem ýasamak üçin ajaýyp saýlama bolar.

2) LIDS - Şem bankanyňyzy bambuk gapaklarymyz bilen ajaýyp görnüş beriň.Bu bambuk gapaklary, şem ýasamagyňyza aýratyn görnüş berýär.Bankanyň gapagyny berkitmek üçin içki silikon enjamyny öz içine alýar

3) SIZES-Saýlawyňyz üçin dürli ululyk.50ml-den 1000ml-a çenli.

4) Has köp stil —— Dürli mowzuklara we stillere görä, şem galaýy üçin köp dürli reňk we ululyk düzdük, meselem, gara, mat açyk, ak, gyzyl, gök we ş.m. Siz hemişe halaýan zadyňyzy tapyp bilersiňiz.

5) Ajaýyp bezeg we amaly: Bu köptaraply sesli şemleri toýlardan, öý bezeginden, açyk meýdanda bezeglerden, restoranlardan, romantik gurşawdan, DIY bezeginden, doglan günlerden we başga-da köp dürli usulda ulanyp bolýar.Elektrik togunyň öçmeginde gyssagly ulanmak üçin ajaýyp zat.


 • MOQ:

  1000 sany

 • Gapjyk:

  Adaty eksport karton / palet

 • FOB bahasy:

  ABŞ-nyň 0.05-ABŞ dollary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ban-ner1

Gysga düşündiriş

Spesifikasiýa

Düşündiriş lomaý aýna şem bankalary
Ses 50ml-den 1000ml-a çenli
Placeeriň gelip çykyşy Sýuzhou, Jiangsu, Hytaý
Esasy material Qualityokary hilli aýna
Gurşun wagtynyň nusgasy Elýeterli nusga üçin tassyklamadan soň 7 günüň içinde
Min.Sargyt mukdary (1) aksiýa bolanda 1000 sany
(2) Köpçülikleýin önümçilige mätäç bolanda 20,000 sany
(3) Iň bolmanda täze galyp açylanda 100,000 sany
Gaplamak Içerki guty köpçülikleýin gaplamak / reňk gutusy / ak guty ýa-da müşderiniň islegi boýunça ygtybarly gaplama
Önümiň kuwwaty Günde 2000 sany
 • Bu element hakda

 • Bu reňkli aýna şem bankasy barada aýdanymyzda, saýlamaly başga-da köp ölçeglerimiz bar.Heatylylyga çydamly häsiýetleri sebäpli bu bankalar şem ýasamak üçin örän amatlydyr.Olary oňat dizaýn edilen ýük gutusyna gowy gaplaýarlar, her bankanyň bir bölümi bar we töwereginde ýeterlik doldurgyç bar.Ululygy, nyşany we reňki hemmesini özleşdirip bolýar we hökman size ýokary hilli, elýeterli bahalary we satuwdan soň birinji derejeli hyzmaty berip bileris.Reňk, ys, logotip we gaplamalaryň hemmesini özleşdirip bolýar! Ilki bilen önümlerimiziň doly hil şahadatnamalary bar.Şem bankalarymyz Europeanewropa standartlaryna doly laýyk gelýär, şonuň üçin şemlerimiziň hili barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Şem bankalarymyz ABŞ, Kanada, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. onlarça ýurda we sebitlere eksport edilýär we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.Aýna şem tutýanlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa çig maldan ýasalýar, olar hökman pes aýna däl we adamlara zyýan bermez.Ikinjiden, aýna şem bankasy mat, doňan, ýalpyldawuk we pürküji ýaly dürli effektlere düzülip bilner.Halaýan effektiňizi saýlap bilersiňiz.Elbetde, stakanyňyza öz logotipiňizi ýa-da belligiňizi çap etmek isleseňiz, bizem edip bileris.Dizaýnyňyzy diňe bize ibermeli, biz size salgylanma hökmünde hödürläp bileris.Mundan başga-da, harytlaryňyz üçin dürli gapaklary saýlap bilersiňiz, bambuk örtükleri, agaç örtükler we metal örtükler bar.
 •  

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

HYZMATYMYZ

 

SYITYASAT Kepilligi:Önümçiligiň her ädimi üçin berk hil gözegçiligi: Üç gezek nusga baha bermek.Professional QC & QA topary, iberilmezden ozal 100% QC barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere QC-nyň wizual subutnamalary berler.Hilini barlamak üçin gatylygy barlamak, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logotip çap etmek synagy we ş.m. ýaly synaglary geçirerler.

OEM & ODM:Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar. Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.

Onlaýn hyzmat:Müşderilerimiziň abraýyny gazanmagyň usullaryndan biri, dogry zatlary etmekdir.Biziň kömegimize mätäç wagtyňyz öz wagtynda onlaýn hyzmat kepillendirilýär.Hyzmatdan soň uzak wagtlap kepillendirilýär.

ÖNÜMLER

1627916385730
1627916375570
1627916380574
1627916388249
1630594428571
1627915596469
1627915599073
1630124719780
H5df04f7065284d93a3b54d397d0b7facH
H2ecc41a113bd4b3485069d8c0e25e6dfN

GURBAN GÖRNÜŞLER

Gaplamak hakda

 

Aýna önümleri üçin , gaplamak, geçirmekde örän möhümdir thousands müňlerçe sargytlary dünýä iberdik the gaplamak usulyny kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.

If siziň öz markaňyz bar , biz size bellik edip bileris ýa-da islegiňize görä bukjany özleşdirip bileris!

Dürli ululykdaky bankalar üçin köpük ýasadyk each we her bankany ony tygşytlamak üçin deşikde goýduk customers müşderilerimiziň ýazan synlaryny görüp bilersiňiz really hakykatdanam gaty tygşytly. We täze satyn alyjy bolsaňyz , alyň gaplamak usulyny göz öňünde tutuň 1-2 1-2 aý garaşanyňyzdan soň bir guty döwülen banka almak islemeýärsiňiz öýdýärin.

H496f15206b6e4568a1219390a6fcbe6et
H5df04f7065284d93a3b54d397d0b7facH

ÇYKMAK

Paket üçin adaty eksport kartony ýa-da palet, daşaýyş wagtynda zeper ýetmezligi üçin aýna şem bankalaryny örtmek üçin howa köpürjikli haltalary ulanýarys.Önümleri iň ýokary derejede gorarys we önümleri müşderilere ygtybarly eltip bereris.Önüm bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Hd89bee1207ad4ee5a41f373e15610d77f
H38fbd66082fb406984654876993c486fP
Sorag-jogap

1-nji sorag: Salgylanmak üçin nusgalar alyp bilerismi?

A1: Mugt nusgalar .Siz diňe uly sargyt goýlanda alynjak ýük çykdajylaryny tölemeli.

2-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň ýerleşýän ýeri näme?

A2: Biziň kompaniýamyz Hytaýyň jiangsu şäherinde ýerleşýär. Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

3-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz näçe?

A3: Nusgalar: adatça töleg alnandan soň nusgalar üçin 2 günüň içinde;Köpçülik: gowşuryş wagty hakyky önümiň ýagdaýyna bagly bolmaly.

4-nji sorag: Şem bankalaryna logotip goşup bilersiňizmi?

A4: Elbetde, bankalara logotip goşup bileris we bambuk gapagynda logotip ýazyp bileris

5-nji sorag: Zawodyňyz hil kepilligini nädip saklamaly?

A5: Hiline gözegçilik etmek üçin standart QC ulgamymyz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň