Kompaniýanyň tertibi

“Xuzhou Highend Packaging Products Co., Ltd.”

Packokary derejeli görnüş we gaplamanyň ýokary derejeli önümleri önümleriň derejesini ýokarlandyryp, önümleriňiziň satuw mukdaryny artdyryp biler.

HIGHEND gaplamasy barada derrew üns berjek bir zadyňyz, biziň toparymyzda.Biz bilelikde üstünlik gazanýarys.Hakyky höwesimiz, müşderilerimiziň pikirlerini reallaşdyrýar.

“HIGHEND Packaging” size aýna çüýşeler, ýapyklar, bezeg, gaplamak we gapy logistikasy bilen BIR-STOP hyzmatyny berer.

Kompaniýanyň tertibi

“Xuzhou Highend Packaging Products Co., Ltd.” gözleg we gözleg, kosmetiki çüýşeler we dyrnak çüýşesi ýaly çüýşeler ýaly çüýşe gaplar, çüýşäniň üstünde rulon, efir ýagy çüýşesi, atyr çüýşesi, ys bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji. çüýşe, losýon çüýşesi, krem ​​bankasy, çakyr çüýşeleri, ammar we degişli önümler we ş.m.

Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa aýna önümleri üçin alty setir, täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtügi, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal ýaly goşmaça çuňňur gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy IS maşynlaryny öndürdi. , gyzgyn möhürleme, 3D çap etmek we beýleki amallar.Mundan başga-da, müşderilere zerur zatlaryň hemmesini almak üçin çüýşelere we bankalara gabat gelmek üçin her dürli gapak we gapak hödürleýäris.

Kompaniýa döredilenden başlap, bazaryň, hyzmatyň we maglumat seslenmesiniň emele geliş usuly bilen tehnologiýa we marketing ugurlary gözlegçiniň we daşary söwdanyň başarnykly işgärlerini kem-kemden taýýarlaýarys we tanadýarys.Önümler içerde we daşary ýurtlarda gowy satylýan FDA, SGS, CE halkara standartlary bilen berkdir.Amerikada, Aziýada, Europeewropada, Afrikada, Okeaniýada we başga-da 40-dan gowrak ýurda eksport edilýär. Şeýle hem Hytaýdaky käbir söwda agentleri we söwda kompaniýasy zawodymyzdan satyn alýarlar.

Ilki bilen hil we abraý iň ýokary.Öňe gitmegi dowam etdiriň we täze we köne müşderilere tüýs ýürekden hyzmat ediň.

Soragyňyzy ibermek üçin içerden we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.Önümleri gaplamak üçin talaplaryňyzyň hemmesi öz wagtynda we hünär taýdan ünsümizi alar.

Hyzmatymyz

BIR DÜZGÜN ÜPJÜNÇILIK:Hytaýda 10+ ýyllyk aýna gaplama öndürijisi.Aýna gaplamak, gabat gelýän ýapyklar, bezegi çuňňur işlemek, paketler we logistika, gapydan gapy hyzmaty we ş.m. ýaly BIR-STOP hyzmatyny berip bileris.

WHOLESALE:Biz Hytaýda gaplaýyş öndürijisiniň we üpjün edijiniň ynamdar hyzmatdaşydyrys.Size nämäniň gerekdigini eýýäm bilýärsiňizmi?Ajaýyp, ýanymyzda duran önümleriň çuňňur sanawy bar.Näçe mukdarda bolsaňyzam, size hyzmat etmek üçin geldik.

OEM & ODM:Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar. Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.

Onlaýn hyzmat:Müşderilerimiziň abraýyny gazanmagyň usullaryndan biri, dogry zatlary etmekdir.Biziň kömegimize mätäç wagtyňyz öz wagtynda onlaýn hyzmat kepillendirilýär.Hyzmatdan soň uzak wagtlap kepillendirilýär.

Üstünligimiz

100% SYITYASAT Kepilligi

Önümçiligiň her ädimi üçin berk hil gözegçiligi: Üç gezek nusga baha bermek.Professional QC & QA topary, iberilmezden ozal 100% QC barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere QC-nyň wizual subutnamalary berler.Hilini barlamak üçin gatylygy barlamak, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logotip çap etmek synagy we ş.m. ýaly synaglary geçirerler.

MASLAHAT BAHASY we ŞERT

Öz zawodymyz bilen bäsdeşlige ukyply zawodyň aşaky bahasyny üpjün edip bilerdik.Pes MOQ elýeterli.Bir Stocka baý, zerur bolan az mukdarda kabul ederliklidir.Eltip bermegiň wagty kepillendirilýär.Müşderileriň gysga wagtyň içinde haryt almagyny üpjün etmek üçin köp logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar.Söwda töleginiň 100% kepilligi, töleg goraýjydyr.

ULY ÖNÜMLER

Aýna çüýşeler diňe başlangyç, ýapylanda, çuňňur gaýtadan işleýän bezegde we gaplamakda degişli zatlary hem edýäris.Önümlerimiziň gaplanylyşy we Walmart, Coca-Cola, Hytaý howa ýoly, Amazon ammary we ş.m. aýna çüýşeleri we bankalary üpjün etmek üçin kompaniýamyzyň tejribesi we ukyby bar.

Hünärmenler topary

10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda aýna önümlerini öndüriji.Müşderilerimiziň abraýyny gazanmagyň usullaryndan biri, dogry zatlary etmekdir.Biziň kömegimize mätäç wagtyňyz öz wagtynda onlaýn hyzmat kepillendirilýär.Hyzmatdan soň uzak wagtlap kepillendirilýär.

Toparymyz

3
2-1
4