1ml 2ml Amber aýna nusgasy synag atyr flakony

Gysga düşündiriş:

● Çüýşäniň görnüşi: aýna çüýşeli çüýşe

● Reňk: amber, aç-açan, Custöriteleşdirilen reňk.

Üstünlik: ekologiýa taýdan arassa, çydamly

● gapak gabat gelýär: stikeriň gapagyny barlamak, syzmak ýok


 • Material:

  aýna

 • Ulanylyşy:

  Elektron suwuk, E-cig ýagy, Efir ýagy, makiýa rem aýyryjy, Zeýtun ýagy we ş.m.

 • ýazgylary:

  bellikleri dizaýnyňyza görä üpjün edip bileris

 • Mysal:

  mugt nusga bar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Haryt

kiçijik aýna flakon 1ml 2ml nusga synag çüýşesi

Reňk

amber, aç-açan, ýöriteleşdirilen reňk.

Çüýşäniň görnüşi

aýna çüýşe çüýşe

Material

aýna

Ulanylyşy

Elektron suwuk, E-cig ýagy, Efir ýagy, makiýa rem aýyryjy, Zeýtun ýagy we ş.m.

Şapkanyň görnüşi

nurbat gapagy

Faceerüsti işlemek

Küpek çap edilip, gyzgyn möhürlenip, pürkülip, ​​altyn çaýylan bolup biler

bellikleri

bellikleri dizaýnyňyza görä üpjün edip bileris

Mysal

mugt nusga bar

Aýna gaplamanyň peýdalary

Aýna gap-gaçlar saglyk, tagam we daşky gurşaw üçin ygtybarly we subut edilen gaplama.Şeýle hem, "GRAS" FDA statusyny beren ýa-da umuman howpsuz - iň ýokary standart hökmünde ykrar edilen giňden ulanylýan iýmit gaplamasy.

Aýna gap-gaçlaryň himiki täsirleriň nol diýen ýaly derejesi bar, aýna çüýşäniň içindäki önümleriň güýjüni, ysyny we tagamyny saklamagyny üpjün edýär.

Sarp edijiler aýna gaplara gaplanan iýmitleri ýa-da içgileri saýlanda, birnäçe peýdadan peýdalanmak bilen töwekgelçiliklerden gaça durýarlar.

ÖNÜMLER

H0c3d529f0f30470ebf5e4092a96166f7C
H01c106865bae421dad3f4b9f87fb4e4fC
Hb914b877c2814cc3aa50e22bd53bc78fZ
Hd2e8dbc067a54035afcbe150d1888fa1n

Sorag-jogap

1-nji sorag, nusgalar hakda

Hawa, size mugt nusgalar berip bileris, ýöne kurýer tölegi siziň tölegiňizde bolmaly.

2-nji sorag, OEM hakda

Hawa, zerur bolsa müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyp açyp bileris.

3-nji sorag, Gurşun wagty barada

Hawa,

1) Bir stocka önümleri üçin, goýumyňyzy alanyňyzdan soň 2-7 günüň dowamynda size haryt ibereris.

2) Hiç haçan öndürmedik önümlerimiz üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 25-30 günüň içinde bolýar.

4-nji sorag, iberiş hakda

Hawa,

1) FOB: Ekspeditor agentiňiz bilen habarlaşmak üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris

2) CIF: Adatça olary deňiz ýa-da howa bilen iberýäris, kiçijik sargytyňyz bar bolsa, olary ekspress arkaly iberip bileris.Şonuň üçin barjak ýeriňizi ýa-da ammar salgyňyzy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň