Efir ýagy üçin kiçijik amber aýna flakon

Gysga düşündiriş:

● Aýna flakon: ýasalanInçe, ýöne gatylygy, ýokary düşnükli we efir ýagyňyzyň UV zyýanyndan goranmagy üçin hünärli gorag hödürleýän amber aýna turbasy, uzak aralykdaky transportda synag edilen gowy gurlan çüýşeler islendik şertde adaty ulagda durup biler.

● Reňk gödek ýa-da düşnükli bolup biler.

● Ölçegi müşderiler hökmünde 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5 ml, 8ml, 10ml ... bolup biler'talap edýär.


 • Nokat:

  Hd-Lgp01

 • Aýratynlyk:

  1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml

 • Reňk bar:

  Arassalaň / Amber / Reňkli / omöriteleşdirilen ýaly

 • Eltip bermegiň wagty:

  Bir Stockadaky önümler: Töleg alanyňyzdan soň 3 günüň içinde.Önümçilikde önümler: Tölegden soň 10-30 günüň içinde ýa-da Sargyt mukdaryna görä.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

● Çüýşe:Inçe, ýöne gatylygy, ýokary düşnükli we efir ýagyňyzy UV zyýanyndan goramak üçin hünärli goragy hödürleýän amber aýna turbadan ýasalan, gowy gurlan çüýşeler uzak aralyga transportda synag edilen islendik şertlerde adaty ulagda durup biler. .Reňk gödek ýa-da düşnükli bolup biler.Müşderileriň islegi boýunça ululygy 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5 ml, 8ml, 10ml ... bolup biler.

● Orifice & Cap:Bu aýna ýag çüýşe toplumy, orifis reduktorlarynyň düşýän deşigi açyldy, orifis reduktorynyň ýagy ýaglary aňsat, arassa we gözegçilikde saklamak üçin gowy.Her gezek ýagy 1 ýa-da 2 damja bilen çykarmagy aňsatlaşdyrýar.Syzdyrmaga çydamly dürli nurbat gapaklary gabat gelýär.Kepkanyň içindäki köpük möhür kagyzy, reduktor wilkasyny salmasaňyzam, çüýşäni täsirli möhürläp biler, efir ýagyny okislenmeden gorar.

● Çuňňur işlemek:Custöriteleşdirilen reňk örtügi, logotip çap etmek we beýleki degişlilikde gaýtadan işlemek bar.

● Paket:Içerki PE sumkasy + Içerki bölünen kartony eksport ediň, standart karton + eksport paletini eksport ediň.Müşderiniň talaplary hökmünde.

● Giň ulanylyşy:Bu kiçijik aýna çüýşeler beýleki zatlaryň arasynda efir ýagyny, atyr, reagent, şeýle hem derman önümleri, dermanlar we guradylan önümleri saklamak üçin ajaýyp.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Düşündiriş

Önümiň ady

Efir ýagy üçin kiçijik amber aýna flakon

HarytNo

Hd-Lgp01

Spesifikasiýa

1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml

Reňk bar

Arassa /Amber /Reňkli / omöriteleşdirilen ýaly

Faceerüsti we logotip bejergisi

.Aýaz..Reňk örtügi..Dekal bejergisi..Heselimleýji stiker.

.Silüpek ekranÇap etmek..Içerki..Nagyşlanan..Polishing.

.Gyzgyn möhürleme..Elektroplate Uv..BeýlekilerSungatişleýär.

.Müşderiniň isleglerine görä.

Moq

. Kiçijik mukdar bar.

.Aksiýalaryň köpüsi üpjün edildi

.Gepleşik hökmünde.

Mysal

. 1 gün - salgylanma üçin bar bolan nusgalarymyz üçin.

. 3-7 gün - Eger sizFaceerüsti bejergini talap ediň weÖzbaşdak düzüňd Logotip.

. Nusga tölegleri: Bar bolan nusgalar üçin mugt, nusga almagyň wagty: 1 gün.

Eltip bermegiň wagty

.Bir Stockadaky önümler: Töleg alanyňyzdan soň 3 günüň içinde.

.Önümçilikdäki önümler: 1-iň içinde0-30Tölegden birnäçe gün soň, ýa-da Sargyt mukdaryna görä.

Ulag

.Kurýer / Deňiz / Howa / Roadol / Trail / Köp ulagly.

.Çalt we arzan eltip bermek, biz hyzmatdaşlyk edýäristeForwarder bilens WeUly arzanladyş ediň.

. Müşderi hökmünde'islegler.

Oem & Odm

.Müşderiniň pikiriçe zawodymyz Oem & Odm üpjün edýär'islegler.

.Tehniki bölüm, çyzuwyňyza ýa-da zerur önümiňize görä täze galyp ýasar.

Satuwdan soň hyzmat

.Bize sorag iberýärsiňiz, sargydyňyzy üns bilen ýerine ýetireris.

.Soňra biziň bölümimiziň her biri siziň buýrugyňyza görä ýygnak geçirer.

.Harytlar müşderiniň eline gelýänçä, wagtyňyzy yzarlaň.

.Hyzmatdan soň kepillendirilýär, size hemişe hyzmatdan soň üpjünçiligi dowam etdirmegi wada berýäris.

ÖNÜMLER

22
11
1

GURBAN GÖRNÜŞLER

· Içki PE sumkasy + Gasynlanan karton eksport.

· Içerki bölünen kartony standart eksport ediň.

· Paletler + Kagyz bölüjiler.

· Kagyz gutusy + Palet + Örtügiň gysylmagy.

· Paletler + Gaplamak.

· Müşderiniň isleýşi ýaly.

SAG
SAG1
SAG2

ÇYKMAK

Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Aýna çüýşeler başlangyç, size gabat gelýän gapaklary we şahsy galyndy, reňk örtügi we logotip çap etmek ýaly çuňňur gaýtadan işlemegi hödürläp bileris.

SAG3

ÖNÜMLER

Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa aýna önümleri üçin alty setir, täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtügi, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal ýaly goşmaça çuňňur gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy IS maşynlaryny öndürdi. , gyzgyn möhürleme, 3D çap etmek we beýleki amallar.Mundan başga-da, müşderilere zerur zatlaryň hemmesini almak üçin çüýşelere we bankalara gabat gelmek üçin her dürli gapak we gapak hödürleýäris.

SAG4

HYZMATYMYZ WE ÜPJÜNÇILIGimiz

BIR STER HYZMATY.Hytaýda 10+ ýyllyk aýna gaplama öndürijisi.Aýna gaplamak, gabat gelýän ýapyklar, bezegi çuňňur işlemek, paketler we logistika, gapydan gapy hyzmaty we ş.m. ýaly BIR-STOP hyzmatyny berip bileris.

100% SYITYASAT Kepilligi.Professional QC & QA topary, iberilmezden ozal 100% QC barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere QC-nyň wizual subutnamalary berler.

Kepillendirilen gowşuryş wagty.Müşderileriň gysga wagtda we ygtybarly ýagdaýda haryt almagyny üpjün etmek üçin köp kurýer kompaniýalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar.

OEM & ODM kabul edilip bilner.Islendik döredijilikli pikirleriňiz biziň kömegimiz bilen amala aşar. Tehniki çuňňur işlemek, dürli dizaýnlar we logotipler özleşdirilişi ýaly çap edilip bilner.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň