Aýna ýakymly ysly gaplar çüýşeleri 4oz Boş meýdanyň ýakymly gaplary, Şaker gapaklary bilen

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany
Haryt görnüşi:
Aýna ýakymly ysly gaplar
Material:
Aýna
Ölçegi:
10.5 * 4,4 sm
Enjam:
Aşhana gap-gaçlary.
Gaplamak:
1pc / up sumka
Töleg :
TT 30% öňünden, günbatar bileleşigi, söwda kepilligi

 • MOQ:

  1000 sany

 • Gapjyk:

  Adaty eksport karton / palet

 • FOB bahasy:

  ABŞ-nyň 0.05-ABŞ dollary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

High Quality Luxury

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Aýna ýakymly ysly banka
2. BPA-dan, toksinsiz, himiki we gurşunsyz material.
3. icesakymly ysly zatlary tertipläň we boş ýeriň hemişe baýrakly ýerinde hasapda ýa-da ammarda goşmaça otagdan lezzet alyň

Qualityokary hilli aýna

Aýna ýakymly ysly gap, iň ýokary çydamlylyk we amatlylyk üçin iň ýokary hilli materiallardan ýasalýar.
BPA 100% iýmit howpsuz derejeli aýna we gap-gaç ýuwýan maşyn.

Guradylan ysly zatlaryňyzy täze saklaň

Poslamaýan polat gapakly jadylaýjy aýna bankalar otlaryňyzy we ysly zatlaryňyzy täze, tertipli we tertipli saklaýar.Içki we daşky gatlak gorag dizaýny tagamy hapalanmakdan uzaklaşdyrýar.

Köp maksatly

Öýde ýasalan ysly garyndylar, çaýlar ýa-da sowgat bermek üçin şahsylaşdyrylan goşundylar üçin ajaýyp!Olar aňsatlyk bilen ajaýyp oturylyşyklara, bezeg taslamalaryna ýa-da öý senetlerine, ofis esbaplaryna ýa-da öýde öndürilen önümlere öwrülip bilerler.

BIZ BARADA:

I ENDokary,Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýän Hytaý kompaniýasy, müşderilere 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda haryt öndürmäge kömek edýär, girdejini ýokarlandyrýar we çykdajylary azaldýar.
 
Şu wagta çenli Hytaýyň dürli şäherlerinden HIGHEND bilen hyzmatdaşlykda 30 töweregi zawod bar, olarda aýna konteýner, plastmassa konteýner, metal we plastmassa ýapylyşy, karton, bellik we beýleki degişli önümler bar.Şonuň üçin islän zadyňyzy berip bileris.HIGHEND dogry zawod tapmak, bahalary ylalaşmak, gurallara we zawod önümçiligine gözegçilik etmek, hil barlaglary, ýük daşamak we eltip bermek ýaly ähli logistikany dolandyrýar.Aslynda, diňe pul tölemeli, talaplaryňyza habar bermeli, ammaryňyzdaky harytlary alanyňyzdan soň barlamaly we tassyklamaly.24 sagat iş wagty bilen, HIGHEND işgärleri daşary ýurtdaky önümçiligiňizi dolandyryp bilerler - şonuň üçin işiňizi ösdürmäge ünsi jemläp bilersiňiz.

ÖNÜMLER

1630668237697
1630071055657
1630071052969
1630071021880
1630070999620
1630070974388
1630070945776
1630070976711
1630668237697
1630070925332

GURBAN GÖRNÜŞLER

Custörite dizaýn bar

Soya mumy ysly şem we iň gowy görýän ysyňyz bilen ýekeje gap-gaç saýlap bilersiňiz we guradylan güller, miweler we ş.m. ýaly bezegleri goýup bilersiňiz, diňe pikirleriňiz barada aýdyň, biz ony durmuşa geçireris.

Packageörite paket gutusy bar

Şem bilen ýasalan her bir gap-gaç üçin ýekeje guty saýlap bilersiňiz, ýa-da gaplanan guty, ýörite şahsy logotip we gutydaky bellik bar.Has gowy sitata almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
1630071058531
HTB1GXiKe63z9KJjy0Fmq6xiwXXaJ

ÇYKMAK

Müşderileriň isleglerine görä dürli çüýşeler we bankalar üçin dürli gaplaýyş metodlary bar.Ine, aşakda bazardaky iň yzygiderli ulanylyş

Ø Palet Ø bölüjiler + karton Ø karton + palet

Ø Bölünýänler + Palet rap Wrap + Palet stic Plastiki mesh + Palet your Talabyňyza görä

6666
343464

· GÖZLÜK Çüýşäniň we Aýna çüýşesiniň saýlan ýerlerinden GÖRNÜŞ

Aýna konserwasy, göni gap gap, Boston çüýşesi, aýna likýor çüýşesi, metal gapak, plastmassa gapak we başgalar.Gapdal süzgüçli süzgüç funksiýasy, gözleg mümkinçiligini gözläniňizde göz aýlamagy üpjün edýär.

· GARŞYLYK SAKLAMASY ÜÇIN MESELE Çüýşeler

Täze taslama başlaýarsyňyzmy ýa-da bar bolan önüm çyzygyňyz üçin täze çüýşäni kesgitleýärsiňizmi?“HIGHEND” gaplamasy, täze çüýşe bilen önümiňiziň gowy işlejekdigine ynamyňyz bolar ýaly, laýyklyk synagy üçin nusgalary sargyt etmäge mümkinçilik berýär.

· AWESOME BAHALARDA AWDYRYJY Çüýşe

Aýna boston tegelek çüýşe bolsun, aýna ýakymly ysly banka, efir ýagy çüýşeleri ýa-da gapak bolsun, bularyň hemmesi gaplama býudjetiňize laýyk bäsdeşlik edýär.

· Size hakykatdanam zerur çüýşe.Çyndanam isleýän ýapyk saýlamalaryňyz

Aýna çüýşelerimiziň we aýna bankalarymyzyň köpüsinde dürli önüm programmalary üçin birnäçe ýapyk saýlaw bar.Çyzgylar bilen ýa-da bolmazdan nurbat gapaklaryny, suwuk we krem ​​paýlaýjy gapagy, ýakymly ysly gapaklary, ýokarky gapaklary, losýon nasoslaryny, inçe duman pürküjileri, hatda reduktor wilkalaryny we banka möhürlerini saýlamak aňsat ädimde.

· GYSGAÇA HYZMAT

“HIGHEND” gaplamasy bellik dizaýny we ammar saklamak ýaly goşmaça hyzmatlar barada alada edýär.Şeýle hem, eltip bermegi yzarlamak we önümiň hilini üpjün etmek ýaly üpjünçilik zynjyryny dolandyrýarlar.Hünärmenler toparymyz inwentar derejäňizi saklar we çykdajylary azaltmak üçin siziň bilen işleşer.

Hb6b84aa027564a2182ef34f88f8917eer
Hdbecfb3c091e475baa5f62439d81c8e8p

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň