8ml gara ýumurtga boş gel dyrnagy çotga bilen polýak aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Haryt ýok: HD-ZJY01

Aýratynlygy: 8ml, 10ml, 12ml, 15ml

Elýeterli reňk: Önümçilige görä arassa / gara / reňkli / arassalaň


 • Nokat:

  HD-ZJY01

 • Aýratynlyk:

  8ml, 10ml, 12ml, 15ml

 • Reňk bar:

  Önümçilige görä arassa / gara / reňkli / arassalaň

 • Moq:

  Az mukdarda elýeterli.Aksiýalaryň köpüsi üpjün edildi.Gepleşik hökmünde.

 • Eltip bermegiň wagty:

  Aksiýadaky önümler: töleg alandan soň 3 günüň içinde.Önümçilikdäki önümler: tölegden soň 10-30 günüň içinde ýa-da sargyt mukdaryna görä.

 • Ulag:

  Kurýer / Deňiz / Howa / Roadol / Trail / köp ulagly.Çalt we arzan eltip bermek, ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris we uly arzanladyş edýäris.Müşderiniň islegi boýunça.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

● Çüýşe:Qualityokary hilli galyň aýnadan ýasalan, oňat ýalpyldawuk, amatly degme, BPA erkin, daşky gurşawa arassa, gaýtadan ulanylýan, çydamly we ulanmak üçin ygtybarly.Çüýşeler düşnüksiz, şonuň üçin jel çüýşäniň içinde bejerilmeýär.Reňki aç-açan, gara ýa-da reňkli bolup biler.Adaty ululygy: 8ml, 10ml, 12ml, 15ml ýa-da özleşdirilişi ýaly.

Id Gapaklar we çotga:Iň gowy görýän dyrnagyňyzyň syzmazlygy üçin nurbat gapagy gowy möhürlenendir.Bu boş çüýşeler ýumşak we tekiz çotga bilen hem ulanylýar, ulanmak aňsat, öz islegiňiz üçin dürli nagyş we ululyk bar.Tekiz we fan şekilli tegelek we tekiz taýak bar, tüýdükler 440 sany, 600 sany, 720 sany, 800 sanysy 1000 pc.Custöriteleşdirilen taýagyň uzynlygy we ini bar.

● Çuňňur işlemek:Custöriteleşdirilen reňk örtügi, logotip çap etmek we beýleki degişlilikde gaýtadan işlemek bar.

● Paket:Içerki PE sumkasy + Içerki bölünen kartony eksport ediň, standart karton + eksport paletini eksport ediň.Müşderiniň talaplary hökmünde.

● Giň ulanylyşy:Bu kiçijik aýna çüýşeler dyrnak çalmak, aseton, boýag ýa-da beýleki laboratoriýa suwuklyklaryny saklamak üçin ajaýyp.DIY öz reňkiňiz we stiliňiz üçin, dyrnak laklaryny we käbir suwuklyklary we ş.m.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

 • Giň ulanylyşy - Bu aýna çüýşeler dürli jel reňkini, dyrnak lakyny, öýde ýasalan kesikul ýagyny, boýag, ýokarky palto ýa-da beýleki laboratoriýa suwuklyklaryny saklamak üçin ajaýyp.DIY üçin öz reňkiňiz we stiliňiz üçin gowy, şeýle hem dyrnak laklaryny we käbir suwuklyklary we ş.m. gaýtadan dikeltmek üçin peýdaly
 • Boş dyrnak Polýak aýna çüýşeleri - Bu boş çüýşeler ýumşak we tekiz çotga bilen ulanylýar, ulanmak aňsat;Bu aýna çüýşeler düşnüksiz, şonuň üçin jel çüýşäniň içinde bejerilmeýär

Jikme-jiklikler:
Use Ulanmak üçin amatly
Çüýşäniň gara reňki, gün şöhlesiniň kömegi bilen jel poluňyzyň gatylaşmazlygy üçin ajaýyp;Her çüýşäniň ýagyşyň öňüni almak üçin garyşyk top bar we täze reňkler garylanda ajaýyp işläp biler;Dyrnak çalmak ýa-da beýleki suwuklygy çüýşeler bilen çüýşe aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz;dyrnagyňyzyň syzmazlygy üçin nurbat gapagy gowy möhürlenendir.
Carry götermek aňsat
Ululyklary sebäpli dürli reňkleri ýükläp, dürli geýim stilleriňize laýyk bir wagtda göterip bilersiňiz.Syýahat, iş sapary ýa-da gündelik ulanmak üçin amatly.
Giňişleýin programma
Gel polisini, jel topbagyny, dyrnak çalmagy, öýde ýasalan kesikul ýagyny, dyrnak dizaýnlary üçin ýelim, beýleki gözellik bejergileri we ş.m. saklamak üçin amatly.

 

ÖNÜMLER

5
3
4
2
6
1

GURBAN GÖRNÜŞLER

· Içki PE sumkasy + Gasynlanan karton eksport.

· Içerki bölünen kartony standart eksport ediň.

· Paletler + Kagyz bölüjiler.

· Paletler + Gaplamak.

· Kagyz gutusy + Palet + Örtügiň gysylmagy.

· Müşderiniň isleýşi ýaly.

335

ÇYKMAK

Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Aýna çüýşeler başlangyç, size gabat gelýän gapaklary we şahsy galyndy, reňk örtügi we logotip çap etmek ýaly çuňňur gaýtadan işlemegi hödürläp bileris.

44444

ÖNÜMLER

Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa aýna önümleri üçin alty setir, täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtügi, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal ýaly goşmaça çuňňur gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy IS maşynlaryny öndürdi. , gyzgyn möhürleme, 3D çap etmek we beýleki amallar.Mundan başga-da, müşderilere zerur zatlaryň hemmesini almak üçin çüýşelere we bankalara gabat gelmek üçin her dürli gapak we gapak hödürleýäris.

7-1

HYZMATYMYZ WE ÜPJÜNÇILIGimiz

ULY ÖNÜMLER

Aýna çüýşeler diňe başlangyç, ýapylanda, çuňňur gaýtadan işleýän bezegde we gaplamakda degişli zatlary hem edýäris.Önümlerimiziň gaplanylyşy we Walmart, Coca-Cola, Hytaý howa ýoly, Amazon ammary we ş.m. aýna çüýşeleri we bankalary üpjün etmek üçin kompaniýamyzyň tejribesi we ukyby bar.

 

Hünärmenler topary

10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda aýna önümlerini öndüriji.Müşderilerimiziň abraýyny gazanmagyň usullaryndan biri, dogry zatlary etmekdir.Biziň kömegimize mätäç wagtyňyz öz wagtynda onlaýn hyzmat kepillendirilýär.Hyzmatdan soň uzak wagtlap kepillendirilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň