30ml reňkli efir ýagy aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Nook element: HD-JYP02

● spesifikasiýasy: 15ml, 30ml, 50ml, 100ml

Elýeterli reňk: Önümçilige görä arassa / gara / reňkli / arassalaň


 • Nokat:

  HD-JYP02

 • Moq:

  Az mukdarda elýeterli.Aksiýalaryň köpüsi üpjün edildi.Gepleşik hökmünde.

 • Eltip bermegiň wagty:

  Aksiýadaky önümler: töleg alandan soň 3 günüň içinde.Önümçilikdäki önümler: tölegden soň 10-30 günüň içinde ýa-da sargyt mukdaryna görä.

 • Ulag:

  Kurýer / Deňiz / Howa / Roadol / Trail / köp ulagly.Çalt we arzan eltip bermek, ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris we uly arzanladyş edýäris.Müşderiniň islegi boýunça.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

 

Aýna çüýşe çüýşeleri 30ML

Boş aýna çüýşeler

Efir ýagyny garyşdyrmak üçin peýdalydyr.Efir ýagyny daşardan izolirläň.

Damja materialynyň ýokarsy Silikondyr.Çüýşeleriň içindäki suwuklygyň Silikon üçin howpsuzdygyna göz ýetiriň.

Has çydamly, ýuwulýan, syýahat edilip bilinýän

 • 1 、 reňkli aýna çüýşe efir ýagyny UV şöhlelerinden goraýar
 • 2 、 ajaýyp möhürleme, hiç wagt suwuklyk syzmaň.çüýşeleriň içindäki suwuklygyň Silikon üçin howpsuzdygyny üpjün ediň.
 • 3 sumkadaky amatly, göçme ululyk.
 • 4、0.05ml suwuklyk bir damja

Iň ýokary hil:

 

 • Essential ýag aýna çüýşesi, galyň, tekiz we zarba garşy poslama garşy aýnadan ýasalýar.
 • Bottag çüýşesi efir ýagyny çalt üýtgemezden halas etmek üçin zyýanly UV şöhlelerinden goraýar.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

 • ★ UV çydamly: Aýna çüýşe poslama garşy arassa aýnadan ýasalýar.Çüýşämiz, efir ýaglaryňyzyň we atyrlaryňyzyň UV şöhlelerine zeper ýetirmeginden we çalt bugarmak howpundan ygtybarly we ajaýyp goralmagyny üpjün etmek üçin UV çydamly amber aýnasy bilen BPA erkin we gurşunsyz.
 • AR AROMATERAPI FORA ÜPJÜNÇILIGI: Her çüýşe toplumyna efir ýaglaryny doldurmaga we massaage, saç salony, aromaterapiýa we gymmatly dynç alyş pursatlaryňyzdan lezzet almak üçin amatly 24 ýag damjasy bar.
 • ★ LEAKPROOF DIZAYNI: Buraw ýüplügi gutarýan çüýşäniň agzy özüne berk laýyk gelýän we islendik suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp bilýän özüne çekiji altyn çaýylan alýumin garyndysy gapagy bilen gabat gelýär.
 • ★ Goşmaça HASABATLAR: Aýna çüýşe paketimizde efir ýaglaryny ýa-da beýleki suwuklygy aňsatlyk bilen doldurmak üçin 2 sany şüweleň we 2 ölçegli turbalar we ähli zerur zatlaryňyzy netijeli tertipleşdirmäge we saklamaga mümkinçilik berýän efir ýaglaryny bellemek üçin 48 sany stiker bar.

ÖNÜMLER

1
3
4
5

GURBAN GÖRNÜŞLER

· Içki PE sumkasy + Gasynlanan karton eksport.

· Içerki bölünen kartony standart eksport ediň.

· Paletler + Kagyz bölüjiler.

· Paletler + Gaplamak.

· Kagyz gutusy + Palet + Örtügiň gysylmagy.

· Müşderiniň isleýşi ýaly.

6666

ÇYKMAK

Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Aýna çüýşeler başlangyç, size gabat gelýän gapaklary we şahsy galyndy, reňk örtügi we logotip çap etmek ýaly çuňňur gaýtadan işlemegi hödürläp bileris.

44rrr

ÖNÜMLER

Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa aýna önümleri üçin alty setir, täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtügi, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal ýaly goşmaça çuňňur gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy IS maşynlaryny öndürdi. , gyzgyn möhürleme, 3D çap etmek we beýleki amallar.Mundan başga-da, müşderilere zerur zatlaryň hemmesini almak üçin çüýşelere we bankalara gabat gelmek üçin her dürli gapak we gapak hödürleýäris.

7-1

HYZMATYMYZ WE ÜPJÜNÇILIGimiz

100% SYITYASAT Kepilligi

Önümçiligiň her ädimi üçin berk hil gözegçiligi: Üç gezek nusga baha bermek.Professional QC & QA topary, iberilmezden ozal 100% QC barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere QC-nyň wizual subutnamalary berler.Hilini barlamak üçin gatylygy barlamak, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logotip çap etmek synagy we ş.m. ýaly synaglary geçirerler.

 

MASLAHAT BAHASY we ŞERT

Öz zawodymyz bilen bäsdeşlige ukyply zawodyň aşaky bahasyny üpjün edip bilerdik.Pes MOQ elýeterli.Bir Stocka baý, zerur bolan az mukdarda kabul ederliklidir.Eltip bermegiň wagty kepillendirilýär.Müşderileriň gysga wagtyň içinde haryt almagyny üpjün etmek üçin köp logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar.Söwda töleginiň 100% kepilligi, töleg goraýjydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň