Gapakly aýna çüýşäniň üstünde 10ml reňkli rulon

Gysga düşündiriş:

● Çüýşe: qualityokary hilli galyň aýnadan ýasalan, oňat ýalpyldawuk, amatly degme, BPA erkin, daşky gurşawa arassa, gaýtadan ulanylýan, çydamly we ulanmak üçin ygtybarly.

● Çüýşeler düşnüksiz, şonuň üçin jel çüýşäniň içinde bejerilmeýär.

● Reňk açyk, gara ýa-da reňkli bolup biler.

● Adaty ululygy: 8ml, 10ml, 12ml, 15ml ýa-da özleşdirilişi ýaly.

● Roller topy we gapagy: Rolikli poslamaýan polatdan, poslama çydamly we oňat öndürilýär.Berkidilmegi her hili syzmagyň öňüni alýar.

Sc Buraw ýüplük çüýşäniň agzy berk berkidilen we islendik suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp bilýän örtükli alýumin garyndy gapagy bilen gabat gelýär.


 • Nokat:

  HD-GZP01

 • Moq:

  Az mukdarda elýeterli.Aksiýalaryň köpüsi üpjün edildi.Gepleşik hökmünde.

 • Eltip bermegiň wagty:

  Aksiýadaky önümler: töleg alandan soň 3 günüň içinde.Önümçilikdäki önümler: tölegden soň 10-30 günüň içinde ýa-da sargyt mukdaryna görä.

 • Ulag:

  Kurýer / Deňiz / Howa / Roadol / Trail / köp ulagly.Çalt we arzan eltip bermek, ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris we uly arzanladyş edýäris.Müşderiniň islegi boýunça.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

● Çüýşe:Qualityokary hilli galyň aýnadan ýasalan, oňat ýalpyldawuk, amatly degme, BPA erkin, daşky gurşawa arassa, gaýtadan ulanylýan, çydamly we ulanmak üçin ygtybarly.Çüýşeler düşnüksiz, şonuň üçin jel çüýşäniň içinde bejerilmeýär.Reňki aç-açan, gara ýa-da reňkli bolup biler.Adaty ululygy: 8ml, 10ml, 12ml, 15ml ýa-da özleşdirilişi ýaly.

● Roller topy we gapagy:Rolik topy poslamaýan polatdan, poslama garşy we oňat öndürilýär.Berkidilmegi her hili syzmagyň öňüni alýar.Buraw sapak gutarýan çüýşäniň agzy berk berkidilen we islendik suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp bilýän alýumin garyndy gapagy bilen gabat gelýär.

● Çuňňur işlemek:Custöriteleşdirilen reňk örtügi, logotip çap etmek we beýleki degişlilikde gaýtadan işlemek bar.

● Paket:Içerki PE sumkasy + Içerki bölünen kartony eksport ediň, standart karton + eksport paletini eksport ediň.Müşderiniň talaplary hökmünde.

● Giň ulanylyşy:Bu kiçijik aýna çüýşeler sintez ýagyny, tebigy efir ýagyny, düýp mazmuny, atyr ýa-da gözleri, ýüzleri we bedeni şahsy ideg etmek üçin amatlydyr.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Düşündiriş

Önümiň ady

Kap bilen aýna çüýşäniň üstünde 10ml reňkli rulon

Nook

HD-GZP01

Spesifikasiýa

4ml, 5ml, 6ml, 8ml, 10ml, 15ml

Reňk bar

Önümçilige görä arassa / gara / reňkli / arassalaň

Faceerüsti we logotip bejergisi

.Aýaz..reňkli örtük..dekal bejergisi..ýelimleýji stiker..Silüpek ekranly çap..nagyşly..oýulyp ýazylan.ýalpyldawuk .. gyzgyn möhürleme..elektroplat UV..beýleki çeper eserler .. müşderiniň islegine görä.

MOQ

.Az mukdarda bar .. Berilýän paýnamalaryň köpüsi.Gepleşik hökmünde.

Mysal

.Bar bolan nusgalarymyz üçin 1 günlük .. 3-7 gün - ýerüsti bejergini we ýöriteleşdirilen nyşany talap edýän bolsaňyz.

.Nusga tölegleri: bar bolan nusgalar üçin mugt, nusga almagyň wagty: 1 gün.

Eltip bermegiň wagty

.Aksiýadaky önümler: töleg alandan soň 3 günüň içinde .. Önümçilikdäki önümler: tölegden soň 10-30 günüň içinde ýa-da sargyt mukdaryna görä.

 

Ulag

.Kurýer / Deňiz / Howa / Roadol / Trail / köp ulagly .. Çalt we arzan eltip bermek, ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris we uly arzanladyş edýäris .. Müşderiniň islegi boýunça.

OEM & ODM

.Zawodymyz müşderiniň islegine görä OEM & ODM bilen üpjün edýär .. Tehniki bölüm, suratyňyza ýa-da önümiňize görä täze galyp ýasaýar.

Satuwdan soň hyzmat

.Bize soragnamany ibereniňizden, sargydyňyzy üns bilen ýerine ýetireris .. Soňra her bölümimiz buýrugyňyza görä ýygnak geçirer .. Harytlar müşderiniň eline ýetýänçä wagtal-wagtal ýagdaýy yzarlaň .. Hyzmatdan soň kepillendirilýär, size elmydama hyzmatdan soň üpjünçiligi dowam etdirmegi wada berýäris.

ÖNÜMLER

GURBAN GÖRNÜŞLER

· Içki PE sumkasy + Gasynlanan karton eksport.

· Içerki bölünen kartony standart eksport ediň.

· Paletler + Kagyz bölüjiler.

· Kagyz gutusy + Palet + Örtügiň gysylmagy.

· Paletler + Gaplamak.

· Müşderiniň isleýşi ýaly.

SAG2

ÇYKMAK

Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Önümleriňiz ajaýyp bolmaly.Netijeleri bermäge borçlanýarys.Önümleriňizi haýran galdyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Aýna çüýşeler başlangyç, size gabat gelýän gapaklary we şahsy galyndy, reňk örtügi we logotip çap etmek ýaly çuňňur gaýtadan işlemegi hödürläp bileris.

SAG3

ÖNÜMLER

Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu kompaniýa aýna önümleri üçin alty setir, täze galyp üçin bir setir, aýaz, reňk örtügi, elektroplatasiýa, ýüpek ekran, dekal ýaly goşmaça çuňňur gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy IS maşynlaryny öndürdi. , gyzgyn möhürleme, 3D çap etmek we beýleki amallar.Mundan başga-da, müşderilere zerur zatlaryň hemmesini almak üçin çüýşelere we bankalara gabat gelmek üçin her dürli gapak we gapak hödürleýäris.

SAG4

HYZMATYMYZ WE ÜPJÜNÇILIGimiz

BIR STER HYZMATY.Hytaýda 10+ ýyllyk aýna gaplama öndürijisi.Aýna gaplamak, gabat gelýän ýapyklar, bezegi çuňňur işlemek, paketler we logistika, gapydan gapy hyzmaty we ş.m. ýaly BIR-STOP hyzmatyny berip bileris.

100% SYITYASAT Kepilligi.Professional QC & QA topary, iberilmezden ozal 100% QC barlagy bilen müşderi üçin hil kepilligini üpjün edýär, müşderilere QC-nyň wizual subutnamalary berler.

Kepillendirilen gowşuryş wagty.Müşderileriň gysga wagtda we ygtybarly ýagdaýda haryt almagyny üpjün etmek üçin köp kurýer kompaniýalary bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar.

OEM & ODM kabul edilip bilner.Islendik döredijilikli pikirleriňiz biziň kömegimiz bilen amala aşar. Tehniki çuňňur işlemek, dürli dizaýnlar we logotipler özleşdirilişi ýaly çap edilip bilner.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň